จักรยาน Panasonic CAD Cross State 7000 Aluminium Frame

ล้อ Ale Rims td17disc